Rechten

Privacy en persoonlijke data

Binnen NHL Stenden Hogeschool verzamelen we veel persoonsgegevens waar we heel zorgvuldig mee omgaan. Bovendien stelt de Europese privacywet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – aan het verzamelen, gebruiken en het beveiligen van persoonsgegevens strenge voorwaarden.  Goed om te weten, binnen NHL Stenden Hogeschool organiseren we de processen zodanig, dat we aan de verplichtingen van de wet voldoen.
NHL Stenden Hogeschool zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn tenzij expliciete toestemming gegeven is door betrokkene.

Rechten van personen van wie persoonsgegevens door NHL Stenden Hogeschool worden opgeslagen

Je hebt het recht NHL Stenden Hogeschool te verzoeken om inzage te verlenen in de verwerking van je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.Zoals ook in de privacyverklaring vermeld, beschikt NHL Stenden Hogeschool over overzichten voor medewerkers in loondienst, medewerkers niet in loondienst, studenten, alumni, leads en relaties, die je inzicht geven in het gebruik van persoonsgegevens door NHL Stenden Hogeschool, de aard van de persoonsgegevens en aan wie deze worden door geleverd.

Indien je van je recht op inzage, afscherming, verbetering, aanvulling, verwijdering of bezwaar gebruik wenst te maken, gebruik dan het hieronder aangeboden formulier. In het kader van zorgvuldigheid, zal het door jouw ingediende verzoek voor een beroep op recht van betrokkene, door de NHL Stenden Hogeschool maximaal één jaar worden bewaard.

Op een verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na indiening schriftelijk gereageerd. Hierbij zal je in ieder geval in kennis worden gesteld over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de termijn van vier weken redelijkerwijs niet haalbaar is, zal je daarvan binnen deze termijn op de hoogte worden gesteld. NHL Stenden Hogeschool zal in dat geval binnen twee maanden na het verstrijken van de eerste termijn gevolg geven aan het verzoek van je.

  Mijn gegevens

  Naam en voorletters

  *

  Telefoonnummer

  E-mailadres privé

  info

  E-mailadres NHL Stenden

  info

  Relatie met NHL Stenden

  *

  Organisatieonderdeel waar u een relatie mee heeft/had

  info

  Ik wil

  weten welke gegevens NHL Stenden van mij verwerktgebruik maken van mijn recht op inzagegebruik maken van mijn recht op gegevenswissing

  gebruik maken van een overig recht n.l.:

  recht van rectificatierecht van beperkingrecht op dataportabiliteitrecht van bezwaarrecht op verzet tegen automatische besluitvorming

  *

  Welke informatie wilt u specifiek ontvangen:

  Toelichting

  Bijlage(n)


  Categorieën

  Top